Bus & Train Timetable

Take the ski bus or the train the Grünau slopes:

Train:


Ski bus timetable: